Оплакване от служител

РЕГУЛИРАЩИ ОРГАНИ

   Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

·    -   уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
-   тел: 0700 111 22
-   email: info@kzp.bg
-   адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

·    -   ебсайт: https://www.cpdp.bg/
-   тел: 02/91-53-518
-   email: kzld@cpdp.bg
-   адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

   Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
  Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
  Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
 Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Ловеч и район на действие територията на област Ловеч.
   Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

    * Общите условия
    * Условията за Лични Данни
    При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: